Eimert Vermeulen - Executive actor/Regisseur/Presentator/Dagvoorzitter

Home
Wie ben ik
Wat doe ik
Samenwerking
Opdrachtgevers
Contact
Algemene voorwaarden
English
 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A V: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
Overeenkomst: iedere onder art. 2 bedoelde overeenkomst .
De opdrachtgever: ieder die met Eimert Vermeulen een overeenkomst sluit als bedoeld onder art. 2.
Dagen: alle kalenderdagen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze AV zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten die worden aangegaan door Eimert Vermeulen op het gebied van het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten, waaronder mede worden verstaan het geven van een training en het coachen van medewerkers. Indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, dan prevaleren de A V van Eimert Vermeulen. Iedere overeenkomst wordt door Eimert Vermeulen aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de A V van toepassing zijn.

Artikel 3. Totstandkoming inhoud en duur van overeenkomsten met Eimert Vermeulen
Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
Overeenkomsten of aanpassingen daarvan komen tot stand zodra Eimert Vermeulen de door opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Opdracht en acceptatie dienen bij voorkeur schriftelijk plaats te vinden.

Artikel 4. Aanvaarding opdracht door Eimert Vermeulen
Eimert Vermeulen behoudt zich het recht voor opdrachten van opdrachtgever te weigeren dan wel de opdracht te annuleren, zonder daarbij tot enige vorm van
schadevergoeding of dergelijke gehouden te zijn, indien bijvoorbeeld de voorgenomen opdracht volgens Eimert Vermeulen niet zal bijdragen aan de ontwikkelingsvraag van de onderneming van opdrachtgever of dat de motivatie van deelnemers aan een voorgenomen training of bijeenkomst naar het oordeel van Eimert Vermeulen beneden het vereiste niveau is. Het staat Eimert Vermeulen in een dergelijk geval vrij een andere opdracht of training in de plaats van de door opdrachtgever gewenste opdracht voor te stellen.
Eimert Vermeulen is te allen tijde gerechtigd (een deel van) de door hem aanvaarde opdracht door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5. Verplichtingen Eimert Vermeulen
Eimert Vermeulen zal de door hem te verrichten opdrachten steeds naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De door Eimert Vermeulen aangegane verplichtingen hebben het karakter van een inspanningsverplichting en zijn geen resultaatverplichtingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Eimert Vermeulen zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie van opdrachtgever welke hem wordt toevertrouwd. Vertrouwelijk is die informatie welke niet van algemene bekendheid is en
waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.

Artikel 6. Grondslag aanbiedingen.
Eimert Vermeulen baseert zich in zijn aanbiedingen steeds op de informatie die
de opdrachtgever hem verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij Eimert Vermeulen alle belangrijke informatie verstrekt welke voor de opzet en uitvoering van de (advies)opdracht van belang kan zijn.

Artikel 7. Facturering en Betaling
Het overeengekomen tarief en honorarium wordt door Eimert Vermeulen als volgt aan de opdrachtgever gefactureerd en opdrachtgever zal dienovereenkomstig betalen aan Eimert Vermeulen.
Op basis van een aan opdrachtgever kenbaar gemaakt dagdeeltarief. Het dagdeeltarief is altijd geoffreerd exclusief BTW.
Bijkomende kosten zoals reis-, verblijf- en kopieerkosten, huur- of locatiekosten, materiaalkosten zoals voor audio-, video en projectieapparatuur, licentiekosten ten aanzien van gebruikt materiaal en dergelijke kunnen separaat aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Een en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Eimert Vermeulen verleent geen korting voor contante betaling.
Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening. De opdrachtgever zal zich nimmer kunnen beroepen op korting of verrekening uit welke hoofde dan ook.
Bij het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van de betalingsverplichtingen door opdrachtgever binnen de door Eimert Vermeulen daarvoor gestelde termijn(en), verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het volledige nog openstaande bedrag ten gunste van Eimert Vermeulen terstond opeisbaar, terwijl de opdrachtgever daarenboven gehouden is een rentevergoeding van 1,5% van de overeengekomen prijs per maand, een gedeelte daarvan daaronder begrepen, gedurende welke de opdrachtgever in gebreke blijft volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Eimert Vermeulen te voldoen, een en ander onverminderd het recht van Eimert Vermeulen zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
Het voorgaande bepaalde is eveneens van toepassing op de volgende situaties met dien verstande dat de vordering van Eimert Vermeulen terstond geheel opeisbaar is en het verzuim van de opdrachtgever meteen intreedt indien:
de opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard of tot boedelafstand overgaat; beslag op het
geheel of een gedeelte van het eigendom van de opdrachtgever wordt? gelegd; de opdrachtgever haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet.
Alle buitengerechtelijke kosten die in redelijkheid door Eimert Vermeulen worden gemaakt teneinde betaling van opdrachtgever te verkrijgen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Annuleren of verschuiven opdracht
Opdrachtgever kan de aan Eimert Vermeulen verstrekte opdracht annuleren indien en voor zover hij aan Eimert Vermeulen daarvoor de volgende vergoeding voldoet:
In geval van annulering tot 15 dagen voor aanvang van de opdracht door Eimert Vermeulen is opdrachtgever niets verschuldigd aan Eimert Vermeulen
In geval van annulering van 15 tot 0 dagen voor aanvang van de opdracht door Eimert Vermeulen zal opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs en gemaakte kosten dienen te voldoen.
Hetgeen is geregeld voor annuleren geldt eveneens in geval van verschuiven van een opdracht door opdrachtgever naar een andere datum.

Artikel 9 Tussentijdse beeindiging
Tussentijdse beeindiging van de opdracht door Eimert Vermeulen
kan uitsluitend plaatsvinden indien Eimert Vermeulen met feiten of omstandigheden geconfronteerd wordt die zich aan zijn invloed onttrekken en/of hem niet bekend waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht en welke het hem
onmogelijk maken de opdracht volgens overeenkomst te voltooien. Indien mogelijk zal Eimert Vermeulen de opdracht door een derde laten uitvoeren Indien dit niet lukt, zal opdrachtgever slechts de tot dan toe gemaakte kosten door Eimert Vermeulen dienen te vergoeden.
Indien opdrachtgever een of meerdere van zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt, wordt dit geacht een zodanige tekortkoming zijdens opdrachtgever op te leveren dat Eimert Vermeulen gerechtigd zal zijn de uitvoering van de opdracht te staken. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever blijven in dat geval onverminderd van kracht.
Voorts behoudt Eimert Vermeulen het recht op vergoeding van de door hem geleden schade.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
Opdrachtgever verkrijgt van Eimert Vermeulen het gebruiksrecht op alle producties die Eimert Vermeulen ten behoeve van opdrachtgever vervaardigt dan wel inzet, met dien verstande dat:
het gebruiksrecht uitsluitend voor de deelnemers namens opdrachtgever bestemd is;
de opdrachtgever dient te voldoen aan de financiele verplichtingen die verband houden met de ter beschikkingstelling van de producties, eventuele licenties en dergelijke.
Niets van de door Eimert Vermeulen vervaardigde en/of ter beschikking gestelde producties mag door of vanwege opdrachtgever worden vermenigvuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Eimert Vermeulen.

Artikel 11. Aantal opgegeven deelnemers voor een training / bijeenkomst
Opdrachtgever staat ervoor in dat het door haar opgegeven aantal deelnemers voor een training aanwezig zal zijn. In elk geval dient opdrachtgever voor het overeengekomen aantal deelnemers aan een training de kosten te voldoen evenals de in verband met de door Eimert Vermeulen te betalen kosten in verband met reservering, licenties op gebruikt materiaal, locatie kosten, en dergelijke.
Eimert Vermeulen behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren dan wel te verwijderen uit een training of bijeenkomst indien men zich niet houdt aan tijd- of andere relevante afspraken, de orde tijdens de training of bijeenkomst verstoort door gedrag, of dergelijke.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Eimert Vermeulen is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst welke hem zijn toe te rekenen, zoals grove schuld of nalatigheid dan wel het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid of het vakmanschap dat in de uitvoering van de opdracht door Eimert Vermeulen verwacht mag worden.
In het geval van aansprakelijkheid van Eimert Vermeulen wordt deze nadrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de opdrachtgever in rekening te brengen prijs voor de reeds verrichte werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst.
Eimert Vermeulen is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade uit welken hoofde dan ook.

Artikel 13. Overmacht
In geval van overmacht, zijnde een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die Eimert Vermeulen niet kan worden toegerekend is Eimert Vermeulen gerechtigd om de nakoming van de overeenkomst op te schorten met een redelijke termijn. In dat geval is Eimert Vermeulen gerechtigd van de opdrachtgever betaling te vorderen van hetgeen door hem voordat de situatie van overmacht is ingetreden, ter uitvoering van de gesloten overeenkomst reeds is verricht.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten met Eimert Vermeulen of daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  I Am Consultancy AmsterdamI Am Consultancy Amsterdam, Algemene Voorwaarden